Algemene verkoopvoorwaardenIdentiteit van de onderneming


TRADYC, handelend onder het merk shop.jpm-group.com
SARL met maatschappelijk kapitaal van €100.000
Pierre Blanche
Allée des Alouettes
43120 MONISTROL sur LOIRE
RCS Le Puy en Velay 501 710 495

Beheer van de website / Bestellingen:

JPM
ZA Relais de Merlin
RN 88
12800 NAUCELLE


Inleiding

De website www.jpm-group.com is eigendom van TRADYC, vennootschap van de JPM-groep. www.jpm-group.com verkoopt opties en wisselstukken voor de carrosserieën van JPM.
Elke aankoop op de website www.jpm-group.com wordt beheerst door voormelde voorwaarden.
Het feit dat TRADYC op een bepaald moment een of andere bepaling niet toepast, betekent niet dat ze zich later niet op voormelde bepaling kunnen beroepen.
TRADYC behoudt zich het recht voor om de voormelde algemene verkoopsvoorwaarden op eender welk moment en zonder voorgaande kennisgeving te wijzigen.
Informatie over de goederen

De foto’s, afbeeldingen en video’s die de producten illustreren maken geen deel uit van de overeenkomst.
Indien er fouten in voorkomen, kan TRADYC in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
De informatie, kenmerken, foto’s, afbeeldingen en video’s die op de website worden vermeld kunnen zonder voorgaande kennisgeving veranderd worden.

De prijzen

De prijzen worden uitgedrukt in euro, ‘excl.btw’ en ‘incl. alle taksten’ in de productfiche.
Behalve indien anders vermeld, is het transport inbegrepen in de prijs die wordt vermeld op de productfiche.
De prijs die wordt vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs, uitgedrukt incl. taksen en incl. btw voor Frankrijk.
Deze prijs omvat de prijs van de producten, de behandelingskosten, de verpakkingskosten en de transportkosten.
TRADYC behoudt zich het recht voor de prijs van de producten zonder voorgaande kennisgeving te wijzigen.

De Klant

De klant verklaart een natuurlijk persoon en meerderjarig te zijn en rechtsbevoegdheid te hebben om een bestelling op de website te plaatsen.
Bij het registreren van de persoonlijke gegevens van de klant in zijn account dient de klant de correctheid en de volledigheid van de verplichte gegevens die hij ingeeft te controleren.
Indien er foutieve gegevens worden ingegven, wordt TRADYC in geen enkel geval aansprakelijk gesteld.
De informatie die door de klant in zijn account worden ingegeven, verbinden hem: indien de gegevens verkeerd zijn, kan TRADYC in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer een bestelling niet wordt geleverd.
In dat geval behoudt TRADYC zich het recht voor de bestelling in kwestie te annuleren.
Indien foutieve informatie een nieuwe levering met zich meebrengt, betaalt de klant de bijkomende leveringskosten.
Conform de wet ‘Informatica en vrijheden’ van 6 januari 1978 herhalen we dat de gegevens die aan de klant worden gevraagd noodzakelijk zijn voor het verwerken van zijn bestelling en het opstellen van de facturen.
De klant beschikt over het recht de gegevens die hem aanbelangen in te kijken, wijzigen, recht te zetten en te laten verwijderen.
Bij vragen dient de klant een begeleidend schrijven met identiteitsbewijs richten een ‘JPM, klantendienst ZA Le Relais de Merlin RN88 12800 Naucelle.
De klant kan zijn persoonlijke gegevens eveneens wijzigen in de rubriek ‘mijn account’.

De bestellingen

Een bestelling wordt als geregistreerd beschouwd van zodra het ontvangstbewijs van de bestelling per mail naar het e-mailadres wordt verstuurd dat door de klant vermeld werd in zijn klantenaccount.
Het ontvangstbewijs van de bestelling wordt als bewijs beschouwd van de inhoud en de datum van de bestelling.
Indien deze bevestiging niet ontvangen wordt, dient de klant dit aan te vragen bij TRADYC.
TRADYC behoudt zicht het recht voor elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een betwisting bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.
Elke bestelling die door de klant wordt bevestigd geldt als verkoopsovereenkomst en aanvaarding van alle voormelde verkoopsvoorwaarden.
Zo worden deze algemene verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de klant, die verklaart perfect op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en afstand doet van elk tegestrijdig document en in het bijzonder van zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden.

Betaling

Behalve voor klanten die een pro-account hebt, dienen de producten contant worden betaald op de dag van de eigenlijke bestelling.
Op de website vindt de klant verschillende betaalwijzen om zijn bestelling te betalen.
De betaling van de aankopen gebeurt per
- Bankkaart: de klant krijgt toegang tot een beveiligde zone beheerd door de Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.
De betaling gebeurt via de server van de bank zonder langs de server van de shop te gaan.
De nummers van de bankkaart zijn enkel gekend door voormelde bank.
- PayPal
- Overschrijving (enkel voor de klanten die beschikken over een pro-access van de website)
TRADYC behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren wanneer de betaling niet wordt toegestaan door één van de organismen.

Modaliteiten en levertermijnen

De levering wordt pas gestart na de bevestiging van de betaling door het bankorganisme.
De levering gebeurt enkel in Europees Frankrijk per post of transporteur naargelang de kenmerken van het (de) geleverde product(en).
De levertermijnen worden vermeld op de productfiches en op het ontvangstbewijs van de bestelling.
In geval van verschillende levertermijnen voor éénzelfde bestelling verbindt TRADYC zich ertoe de producten apart te versturen zonder extra kosten.
TRADYC stelt alles in het werk om de vermelde levertermijnen te respecteren.
Deze laatste kunnen onderhevig zijn aan de wisselvalligheden van de productie en bevoorrading.
Vertragingen kunnen in geen geval het betalen van een schadevergoeding door TRADYC rechtvaardigen.

Transport

Bij schade of verliezen tijdens het transport, dient de koper elk voorbehoud te melden binnen een termijn van minimum 3 werkdagen voor elke levering in Frankrijk en hiervan de kwaliteitsdienst van JPM op de hoogte te brengen.
We raden onze klanten aan elke levering die beschadigd is of geopend werd te weigeren.
De klant kan, indien hij dit wenst, vóór het ondertekenen van het leveringsborderel de inhoud van de levering nakijken in aanwezigheid van de koerier.
Bij twijfel raden we aan het pakket te weigeren en het incident zo snel mogelijk te melden aan de kwaliteitsdienst van JPM.
Herroepingsrecht

De klant beschikt over een termijn van 14 dagen te tellen vanaf de ontvangst van zijn pakket om TRADYC op de hoogte te brengen van zijn beslissing door online via de website, per post of per e-mail het herroepingsformulier dat hiervoor voorzien wordt te bezorgen.
Om in aanmerking te komen voor het herroepingsrecht dienen de producten te worden teruggestuurd
- vóór het verstrijken van de voormelde termijn,
- volledig te zijn en in de originele verpakking te zitten,
- verkoopbaar zijn (schoon, perfect werkend, niet versleten of beschadigd).
- Op volgend adres:
JPM
Terugsturen producten
ZA Le Relais de Merlin
RN 88
12800 Naucelle

Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt, gaat TRADYC over tot terugbetaling, de kosten voor het terugsturen worden betaald door TRADYC.
Garantie

Op de producten (opties en wisselstukken) verkocht op www.jpm-group.com geldt een garantie van vierentwintig maanden, te tellen vanaf de facturatiedatum.
De garantie omvat de non-conformiteit van de producten en alle verborgen gebreken.
De garantie is beperkt tot het vervangen of terugstorten van de niet-conforme producten of producten met gebreken.
Klachten over de kwaliteit van een product, met uitzondering van alle betwistsingen over transport, dienen schriftelijk via het contactformulier op de website worden gemeld.
Elke aanvaarding van garantie en het dekken van de kosten dient vooraf te worden goegekeurd door TRADYC.

Eigendomsoverdracht

TRADYC behoudt het eigendomsrecht tot de producten volledig werden betaald en dit ongeacht de leveringsdatum van de producten.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zelfs al werd er een deel betaald, heeft TRADYC het recht de goederen zonder enige andere fomaliteit terug te nemen.
Desgevallend gebeurt de teruggave van de goederen op kosten en risico van de koper.
Het terugvorderingsrecht wordt uitgeoefend in geval van open collectieve procedures tegen de koper.
Voorschotten kunnen worden ingehouden om het eventuele verlies bij wederverkoop te dekken.

Intellectuele eigendom

De koper verwerft geen enkel recht van industriële eigendom, intellectuele eigendom en commerciële eigendom voor de elementen die geleverd kunnen zijn door TRADYC via catalogi, tarieven, reclamedocumenten, technische fiches.
Deze blijven exclusieve eigendom van TRADYC.
In geen geval mogen de producten worden verkocht onder andere merken dan diegene die worden gebruikt door TRADYC behalve mits uitdrukkelijke toelating van TRADYC.
Overmacht

TRADYC behoudt zich het recht voor het uitvoeren van een bestelling op te schorten of uit te stellen in het geval van overmacht, zoals bepaald door de rechtspraak en ook in geval van staking, lock-out, brand, overstromingen, vorst, blokkeren van toegangswegen.
In dat geval heeft de kant recht de terugbetaling van zijn bestelling zonder een schadevergoeding te kunnen vragen.
Toepasselijk recht – Taal – Rechtspraak

Deze Algemene verkoopvoorwaarden en de aan- en verkoopoperaties die hieruit voortvloeien wordt beheerst door het Franse gerecht.
Ze worden opgesteld in het Frans.
Bij vertalingen geldt enkel de Franse tekst als bewijs bij geschillen.
In het geval van een geschil over deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Rodez bevoegd.